מדיניות הפרט

שמחה זה אנחנו נציגויות בע"מ מחויבת להגן על המידע האישי שהנך מוסר באתר זה. החברה תעשה שימוש במידע הנמסר לה אך ורק לצרכים שעבורם נמסר המידע לחברה. במסגרת השימוש באתר הנך כפוף לכללים הקבועים בתנאי השימוש.

  1. על ידי שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו הינך מסכים בזאת לכל שימוש אשר יעשה במידע שתזין לאתר החברה כמפורט בהצהרת הפרטיות שלהלן. במקרה בו אינך מסכים לאמור בהצהרה זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.
  2. באתר עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יודגש כי שמחה זה אנחנו אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.
  3. שמחה זה אנחנו עשויה, לצורך רישום המשתמשים באתר כחברים במועדון החברים של החברה, לעשות שימוש בקבצים מסוג Cookies. קבצים אלו הנם סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך (הם אינם מהווים תוכנת מחשב ואין להם יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעילויות כלשהן). ע"י קבצים אלו האתר של חברת שמחה זה אנחנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שירות יותר מהיר ויעיל וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.
  4. במידה שמשתמש אישר כאשר הוא נרשם לאתר משלוח של מידע פרסומי, שמחה זה אנחנו תהא רשאית לשלוח למשתמש דברי דואר, בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. אם משתמש שאישר לשמחה זה אנחנו לשלוח לו מידע פרסומי, אינו מעוניין לקבל מידע זה עליו לפנות לחברה באמצעות המייל שלהלן marketing@happiness.co.il.
  5. המידע הרגיש שנמסר לחברה מועבר באמצעות שרת מאובטח, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפנה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר. שמחה זה אנחנו עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ו/או משכללת את אמצעי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. שמחה זה אנחנו שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.
  6. בהתאם למדיניות החברה בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, שמחה זה אנחנו תשמור על המידע של המשתמש, לא תסחור בו, לא תמכור אותו ולא תעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסר ושפורט במסמך זה. עם זאת, החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה מהממשל.
  7. שמחה זה אנחנו שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרה זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות הפרטיות המעודכנת של החברה